S&P 500 سود را به 2% افزایش داد که بالاترین میزان از 15 دسامبر بود


S&P 500 به تازگی به 3890 رسیده است که بالاترین رقم 3889 از 21 دسامبر و محدوده از 15 دسامبر را می شکند.

گاوهای نر مایلند بسته شدن را در 3890 یا بالاتر ببینند و اگر این اتفاق بیفتد، این احتمال وجود دارد که FOMO وارد عمل شود.

پاول روز سه شنبه در سوئد سخنرانی می کند و این رویداد بزرگ بعدی برای بازار است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/sp-500-extends-gains-to-2-and-the-highest-since-december-15-20230106/