• قبلی +0.6٪
  • PPI + 37.2٪ در مقابل +32.0٪ سال / سال مورد انتظار
  • قبل از +32.7٪