پوزیشن های خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC از 16.9 هزار یورو قبلی به 25.2 هزار یورو کاهش یافت.

اگر به طور صریح در متن مقاله ذکر نشده باشد، در زمان نگارش، نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده در این مقاله و هیچ رابطه تجاری با شرکت ذکر شده ندارد. نویسنده برای نوشتن این مقاله غرامتی به جز FXStreet دریافت نکرده است. اطلاعات موجود در این صفحات حاوی اظهارات آینده… ادامه خواندن پوزیشن های خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC از 16.9 هزار یورو قبلی به 25.2 هزار یورو کاهش یافت.