JGB 10 ساله تنها با یک تماس با سقف 0.50٪ BOJ بازدهی دارد

به همان اندازه که سیاستگذاران در دوره باقیمانده کورودا به صحبت از سیاست فوق العاده آسان ادامه می دهند، ممکن است مجبور شوند در این مدت راه حل های دیگری برای این وضعیت بیابند. در حال حاضر، فشارها ادامه دارد و این همچنان نشان می دهد که بازیگران بازار در حال حاضر با هیچ یک از صحبت های کثیف ژاپنی قانع نشده اند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/10-year-jgb-yields-just-a-touch-away-from-the-050-boj-ceiling-20230127/

اینطور نیست که این اتفاق نیفتاده باشد، اما این به طور موثر نشان می دهد که چگونه آخرین فشار BOJ فقط برای یک هفته دوام آورد.