ECB’s Lane: نرخ‌های پیاده‌روی پس از ماه مارس با آنچه فشارهای تورمی نشان می‌دهند مطابقت دارد

  • فشارهای قوی تر در تورم ناشی از هزینه های مرتبط با مواد غذایی و تحولات بازار کار است
  • در عوض فشارهای ضعیف‌تر ناشی از کالاهای انرژی، فعالیت‌های اقتصادی و تنگناهای طرف عرضه است.
  • نقشه حرارتی نشان می‌دهد که فشارهای تورمی همچنان قوی هستند، اما نشانه‌هایی از کاهش وجود دارد

او می افزاید که آنها باید آخرین تحولات دستمزد را به عنوان یک اولویت بالا مشخص کنند. خوب، تیتر در حالی که قابل توجه است، از قبل با آنچه بازارها انتظار دارند، یعنی افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا که در پی خواهد داشت، مطابقت دارد. اکنون سؤال این است که آیا سیاستگذاران پس از نشست مارس «تعهد» قاطعانه ای خواهند داشت یا خیر.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-lane-hiking-rates-beyond-march-fits-with-what-inflation-pressures-are-suggesting-20230306/