ECB Insider: من از افزایش 50 BP دیگر حمایت می کنم، مگر اینکه…


گزارشی از Econostream Media وجود دارد که یکی از منابع داخلی بانک مرکزی اروپا در حال صحبت است. به طور مشخص، منبع ناشناس می گوید:

  • من از افزایش 50 واحدی دیگر در ماه مه حمایت می کنم، مگر اینکه اقتصاد یا HICP اصلی نرم شود
  • شکی نیست که ما هنوز در حالت انقباضی هستیم
  • عجله ای برای تصمیم گیری در مورد حرکت بعدی خود نداریم، می توانیم تا زمان رسیدن آن صبر کنیم
  • زمانی که نرخ بهره واقعی به وضوح منفی است، 50 نقطه پایه افزایش چندانی ندارد
  • نرخ پایانی 4.5٪ فقط در صورتی که تورم به طور غیرمنتظره پایدار باشد

شما می تونید گزارش کامل رو اینجا بخونید:


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecb-insider-id-support-another-50-bp-hike-unless-20230317/