CPI منطقه توکیو برای ژانویه همچنان در حال افزایش است. USD/JPY همچنان پایین تر بود.

جمع بندی اعداد تورم توکیو در ژانویه:

CPI هسته اصلی (به استثنای مواد غذایی تازه و انرژی) برای نشان دادن روند زیربنایی تورم استفاده می شود.

CPI اصلی، به استثنای مواد غذایی تازه،

  • هفدهمین افزایش متوالی سال به سال خود را نشان داد
  • سریعترین سرعت در بیش از 41 سال، از ماه مه 1981

داده ها اینجاست:

به روز رسانی USD/JPY:


منبع: https://www.forexlive.com/news/tokyo-area-cpi-for-january-kept-on-surging-usdjpy-hit-lower-still-20230127/

عنوان CPI

  • هفدهمین صعود متوالی سالانه
  • بالاترین سطح از ژوئن 1981