گرین منصوب BOE: منطقی است که انتظار داشته باشیم تورم نسبتاً سریع کاهش یابد

  • تورم باید در سال آینده کاهش یابد
  • مهم این است که اجازه ندهید انتظارات تورمی از بین برود
  • درگیر شدن در سیاست های پولی توقف شروع می تواند با نتیجه بدتری همراه باشد

اما آیا این برای رسیدن به هدف ۲ درصدی کافی است تا بانک مرکزی بتواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد؟ در این مرحله، هنوز سوالات بیشتر از پاسخ وجود دارد.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/boe-appointee-greene-it-is-reasonable-to-expect-inflation-to-come-down-fairly-quickly-20230613/