کورودا از BOJ: دستیابی به هدف تورم 2 درصدی به طور پایدار تنها پشیمانی است که دارم


  • ما حداقل در دوران تصدی من کاهش تورم را ریشه کن کرده ایم
  • رشد اقتصادی نیز از سال 2013 به دست آمده است
  • سیاست پولی تطبیقی ​​به تغییر ساختار اقتصادی ژاپن کمک کرده است
  • اما متأسفانه هنوز به تورم ۲ درصدی به صورت پایدار دست نیافته ایم. این تنها پشیمانی است که دارم

با توجه به چنین اظهارات شکست خورده‌ای، من فکر می‌کنم که اساساً این توافق را امضا می‌کند که تا زمانی که شاهد کناره‌گیری کورودا در آوریل نباشیم، نباید انتظار داشته باشیم که هیچ تغییر سیاست عمده‌ای توسط BOJ دنبال شود.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bojs-kuroda-not-achieving-2-inflation-target-sustainably-is-the-only-regret-i-have-20230120/