کورمان، رئیس OECD می گوید که چشم انداز اقتصاد جهانی در حال بدتر شدن است

کورمان وزیر دارایی سابق استرالیا است. دولتی که او در آن خدمت می کرد در ماه مه از قدرت کنار گذاشته شد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/oecd-head-cormann-says-the-global-economic-outlook-is-continuing-to-deteriorate-20221209/

لی قبلا صحبت می کرد:

ماتیاس کورمان، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در چین برای دیدار با مقامات. وی با لی کچیانگ نخست وزیر چین دیدار کرد.