چشم به تولید با داده های ISM امروز ارائه می شود

رویدادهای اصلی در ساعت 10 صبح به وقت شرقی با بررسی تولید ISM و هزینه های ساخت و ساز است. انتظار می رود ISM از 53.0 به 52.0 کاهش یابد، اما من از قدرت در نظرسنجی های منطقه ای شگفت زده شده ام، بنابراین خطرات صعودی وجود دارد. پیش بینی می شود هزینه های ساخت و ساز 0.1٪ کاهش یابد.

داده ها از ساعت 9:45 صبح به وقت شرقی و با PMI نهایی تولید S&P Global شروع می شود. مقدمه 52.3 بود.

هفته جدیدی است و داده های اقتصادی عامل کلیدی خواهد بود زیرا بازار (و فدرال رزرو) سرعت کاهش سرعت اقتصاد و تورم را ارزیابی می کند.

کانادا امروز در تعطیلات است و هیچ فید اسپیک برنامه ریزی شده ای وجود ندارد، اما اگر کسی چک کند تعجب نمی کنم.


منبع: https://www.forexlive.com/news/eyes-on-manufacturing-with-the-ism-data-coming-up-today-20220801/