پوزیشن های خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC: 47.7– یورو در مقابل 44.1- هزار یورو قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-cftc-eur-nc-net-positions-eu-477k-vs-previous-eu-441k-202209022014