ویسکوی بانک مرکزی اروپا: رویکرد کمتر تهاجمی به سیاست سختگیرانه در حال افزایش است

  • نیاز به ادامه سیاست سختگیرانه مشهود است
  • اما مواردی برای اجرای رویکرد کمتر تهاجمی در حال افزایش است

این پنجره تقریباً برای بانک مرکزی اروپا در حال بسته شدن است، اما سیاست گذاران مطمئناً می توانند از این واقعیت که یک زمستان ملایم تر می تواند به کاهش فشارهای اقتصادی حداقل در سال آینده کمک کند، آرامش زیادی داشته باشند.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecbs-visco-the-case-for-less-aggressive-approach-to-tightening-policy-is-gaining-ground-20221116/منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecbs-visco-the-case-for-less-aggressive-approach-to-tightening-policy-is-gaining-ground-20221116/