وویچیچ از ECB: بازارها در نشست ماه مارس 50 واحد بر ثانیه قیمت گذاری کنند

  • نقش بانک مرکزی اروپا این نیست که بگوید نرخ پایانه باید کجا باشد
  • تورم اصلی کاهش می یابد
  • ECB به زودی در قلمرو محدود کننده قرار خواهد گرفت
  • ما باید هم تورم کل و هم تورم اصلی را در نظر بگیریم

بازار با احتمال 44 درصدی 75 واحد در ثانیه در نشست آتی ECB قیمت گذاری می کند


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/ecbs-vujcic-markets-are-right-to-price-in-50-bps-at-the-march-meeting-20230227/