وزارت دارایی آلمان می گوید تورم در سال 2023 کاهش خواهد یافت

آره باشه شاید من اشتباه میکنم


منبع: https://www.forexlive.com/news/german-finance-ministry-says-inflation-will-drop-in-2023-20221221/

از طریق وزارت دارایی آلمان در آخرین گزارش ماهانه خود.

  • شاهد تحولات اقتصادی “محتمل” در زمستان است
  • تورم در سال 2023 کاهش خواهد یافت
“تحولات اقتصادی ضعیف”، ها؟ این تعبیرها برای رکود خسته کننده است.