هرگونه مالیات بادآورده باید موقتی باشد و مانع سرمایه گذاری نشود


جرمی هانت وزیر دارایی بریتانیا بودجه پاییز را به پارلمان ارائه می کند.

خوراکی های کلیدی

«تنها کمتر از نیمی از تلفیق 55 میلیارد پوندی ناشی از مالیات و بیش از نیمی از هزینه‌ها است.»

ما نرخ های اصلی مالیات را افزایش نداده ایم.»

ما کمک هزینه اشتغال را در سطح جدید و بالاتر آن یعنی 5000 پوند حفظ خواهیم کرد.

هر گونه مالیات بادآورده باید موقتی باشد و مانع سرمایه گذاری نشود.»

از ژانویه سال آینده تا مارس 2028، مالیات بادآورده بر شرکت های نفت و گاز از 25 درصد به 35 درصد افزایش خواهد یافت.

مالیات بادآورده را به شرکت های تولید برق تعمیم خواهد داد.

مالیات موقت برای ژنراتورهای برق 45 درصد خواهد بود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/uks-hunt-any-windfall-tax-should-be-temporary-and-not-deter-investment-202211171148