هرگونه مالیات بادآورده باید موقتی باشد و مانع سرمایه گذاری نشود

از ژانویه سال آینده تا مارس 2028، مالیات بادآورده بر شرکت های نفت و گاز از 25 درصد به 35 درصد افزایش خواهد یافت.

«تنها کمتر از نیمی از تلفیق 55 میلیارد پوندی ناشی از مالیات و بیش از نیمی از هزینه‌ها است.»

مالیات موقت برای ژنراتورهای برق 45 درصد خواهد بود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/uks-hunt-any-windfall-tax-should-be-temporary-and-not-deter-investment-202211171148

ما کمک هزینه اشتغال را در سطح جدید و بالاتر آن یعنی 5000 پوند حفظ خواهیم کرد.

جرمی هانت وزیر دارایی بریتانیا بودجه پاییز را به پارلمان ارائه می کند.

خوراکی های کلیدی

مالیات بادآورده را به شرکت های تولید برق تعمیم خواهد داد.

ما نرخ های اصلی مالیات را افزایش نداده ایم.»

هر گونه مالیات بادآورده باید موقتی باشد و مانع سرمایه گذاری نشود.»