نواک روسیه: ممکن است در اوایل سال 2023 تولید نفت را 5 تا 7 درصد کاهش دهیم زیرا به سقف قیمتی غرب پاسخ می دهد.نواک روسیه: ممکن است در اوایل سال 2023 تولید نفت را 5 تا 7 درصد کاهش دهیم زیرا به محدودیت های قیمتی غربی پاسخ می دهد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/russias-novak-we-may-cut-oil-output-by-5-7-in-early-2023-as-it-responds-to-western-price-caps-202212230408