نفت – بررسی خصوصی موجودی نشان می دهد که سرفصل بیشتر از حد انتظار است


این از داده های مورد بررسی خصوصی سهام نفت قبل از اطلاعات رسمی دولت فردا صبح خارج از ایالات متحده است.

فقط تیتر در این مرحله، از طریق توییتر:

انتظارات با محوریت دیده بودم:

نفت خام +1.2 میلیون بشکه
عرقیات -0.4 میلیون بشکه
بنزین -0.5 دقیقه


منبع: https://www.forexlive.com/news/oil-private-survey-of-inventory-shows-headline-build-greater-than-expected-20230104/