نظرسنجی مصرف کننده Westpac نیوزیلند در 75.6 پایین تر از انتظارات (97.8) در 4 سه ماهه قرار گرفت.نظرسنجی مصرف کننده Westpac نیوزیلند در 75.6 پایین تر از انتظارات (97.8) در 4 سه ماهه قرار گرفت.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/new-zealand-westpac-consumer-survey-came-in-at-756-below-expectations-978-in-4q-202212192000