ناگل از بانک مرکزی اروپا: نشست‌های بعدی بانک مرکزی اروپا باید سیگنال‌های روشنی در واکنش به تورم ارسال کنند.

برخی از پیش‌بینی‌های اولیه دولت آلمان که در اوایل هفته جاری منتشر شد، بدتر از این اعداد در مورد تولید ناخالص داخلی و تورم بود.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecbs-nagel-the-next-ecb-meetings-must-send-out-clear-signals-on-reacting-to-inflation-20221007/

بدون شک بسیاری از اقتصاددانان در Bundesbank در مورد اینکه تورم کجاست و نرخ اصلی بازپرداخت بانک مرکزی اروپا کجاست، بحث می کنند.

  • تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2022 بین 1.3 تا 1.5 درصد بود
  • تولید ناخالص داخلی در سال 2023 ثابت است
  • انتظار می رود تورم آلمان در سال 2023 6 درصد یا بیشتر باشد