میانگین شاخص قیمت Dallas Fed Trimmed به 3.2% سالانه در مقابل 4.3% در آوریل کاهش یافت.

این معیار سالانه یک ماهه از سوی فدرال رزرو دالاس است و معیار دیگری از تورم اصلی را برجسته می کند. نقاط پرت را در هر دو جهت خارج می کند. این شاخص از ژوئن 2021 کمتر از 3 درصد نبوده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/dallas-fed-trimmed-mean-price-index-falls-to-32-annualized-versus-43-in-april-20230630/

دالاس فدرال رزرو PCE متوسط ​​را کاهش داد

  • میانگین کوتاه شده 6 ماهه از 4.4 درصد در ماه گذشته به 4.3 درصد کاهش یافته است
  • کاهش 12 ماهه از 4.8 درصد در ماه گذشته به 4.6 درصد کاهش یافته است

شاخص قیمت متوسط ​​کاهش یافته فدرال رزرو دالاس به 3.2 درصد سالانه در مقابل 4.3 درصد در آوریل کاهش یافت. این سطح پایین ترین سطح از آوریل 2022 است که به 3.1٪ رسید.