موقعیت های خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده: -177.1 هزار دلارموقعیت های خالص CFTC S&P 500 NC ایالات متحده: -177.1 هزار دلار


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-cftc-sp-500-nc-net-positions-1771k-202211182149