موقعیت های خالص CFTC GBP NC انگلستان بدون تغییر در 39.7- پوند باقی مانده است.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-kingdom-cftc-gbp-nc-net-positions-remains-unchanged-at-ps-397k-202211182148