موقعیت های خالص اتحادیه پولی اروپا CFTC EUR NC: 173.5 هزار یورو در مقابل 169.4 هزار یورومنبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-cftc-eur-nc-net-positions-eu1735k-vs-eu1694k-202305052034منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-cftc-eur-nc-net-positions-eu1735k-vs-eu1694k-202305052034