منابع مالی مسکن استرالیا (نوامبر) در مواجهه با نرخ های بهره بالاتر کاهش می یابد


نشست بعدی بانک مرکزی استرالیا در 7 فوریه برگزار می شود که در آن اجماع تحلیلگران بر افزایش 25+ واحدی نرخ بهره برای رساندن نرخ نقدی به 3.35 درصد است.

با این حال، قیمت گذاری در بازار کاملاً با این میزان افزایش مطابقت ندارد.

من هستم:

به هر حال، داده های نامزد مسکن استرالیا برای نوامبر 2022:


منبع: https://www.forexlive.com/news/australian-housing-finance-november-dribbling-lower-in-the-face-of-higher-interest-rates-20230113/