مصرف کنندگان منطقه یورو انتظارات تورمی را کاهش می دهند، امیدوار به کاهش تورم – نظرسنجی ECB

انتظارات تورمی در 12 ماه آینده در آوریل به 4.1 درصد کاهش یافت که نسبت به 5.0 درصد در مارس کاهش یافت. و این برای بانک مرکزی اروپا کمی تسکین خواهد بود زیرا تصور این است که فشارهای قیمتی ممکن است در ماه های آینده بیشتر کاهش یابد. هنوز زمان زیادی طول می کشد تا به هدف 2 درصد همگرایی کنیم، اما این حداقل یک قدم اول خوشایند است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/eurozone-consumers-lower-inflation-expectations-hope-for-slowing-inflation-ecb-survey-20230606/