نشست رهبران ساعاتی پیش به پایان رسید، ICYMI:

مذاکرات در سطح کارکنان بلافاصله پس از آن آغاز شد. اینها برای عصر تمام شده اند. هیچ اظهارنظر دیگری ارائه نشد.