محمد العریان می گوید احتمال رکود اقتصادی آمریکا به طرز ناراحت کننده ای زیاد است

مصاحبه El Erian در CNBC ICYMI:

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/mohamed-el-erian-says-the-probability-of-a-us-recession-is-uncomfortably-high-20221031/منبع: https://forexlive.com/centralbank/mohamed-el-erian-says-the-probability-of-a-us-recession-is-uncomfortably-high-20221031/