ماکلم: این یک مکث مشروط است که به پیش بینی توسعه اقتصادی بستگی دارد


  • رشد اقتصادی و هزینه ها در نیمه دوم قوی تر از پیش بینی بود
  • اقتصاد آنطور که انتظار می رفت در H2 سرد نشد
  • قیمت های پایین تر بنزین استقبال می شود، اما قیمت اقلام ضروری همچنان به سرعت افزایش می یابد
  • اگر برای رساندن تورم به هدف 2 درصد نیاز به تلاش بیشتری داشته باشیم، این کار را خواهیم کرد
  • تأثیر کامل افزایش نرخ هنوز محسوس است
  • به طور کلی، ما ریسک های تورم را متعادل می بینیم

هیچ غافلگیری تا کنون وجود نداشته است. تعهد مشروط به نگه داشتن نرخ ها همان چیزی است که انتظار دارید.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/macklem-this-is-a-conditional-pause-dependent-on-economy-developing-as-forecast-20230125/