مارس فیلی فدرال رزرو -23.2 در مقابل -15.6 پیش بینی می شود


  • قبلی 8.9- بود
  • سفارشات جدید -28.2 در مقابل – 13.6 قبلی
  • استخدام -10.3 در مقابل +5.1 قبل
  • میانگین هفته کاری -3.2 در مقابل -2.1 قبل
  • Capex -3.8 در مقابل +7.5 قبل
  • قیمت های پرداخت شده +23.5 در مقابل +26.5 قبلی
  • فعالیت آینده -8.0 در مقابل +1.7 قبل
  • زمان تحویل -24.3 در مقابل -13.6 قبل
  • سفارشات تکمیل نشده -21.3 در مقابل -17.0 قبل

این یک قرائت نرم است و به دنبال فدرال رزرو امپراتوری نرم دیروز است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/us-march-philly-fed-232-vs-156-expected-20230316/