لرزش ها همچنان در بازارها احساس می شود

کاهش بازده اوراق قرضه همچنین USD/JPY را از حدود 133.90 قبلی به 133.20 کاهش داده است، قبل از اینکه در حال حاضر کمی تا سطح 133.50 بهبود یابد. از نظر عناوین، به نظر می رسد پس از اینکه کردیت سوئیس اعلام کرد که در روندهای گزارش دهی خود “ضعف مادی” پیدا کرده است، بازارها کمی عصبی شده اند. با این حال، این به سال های مالی آنها برای سال های 2021 و 2022 گره خورده است و به نظر می رسد بیشتر در جنبه گزارشگری/عملیاتی چیزها باشد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/the-jitters-are-still-being-felt-in-markets-20230314/