قیمت تولیدکننده و واردات سوئیس در ژانویه +0.7% در مقابل -0.7% m/m قبل

  • قبل -0.7٪
  • قیمت تولید کننده و واردات + 3.3٪ سالانه
  • قبل از +3.2٪

با نگاهی به تفکیک، قیمت تولیدکننده 0.7 درصد در ماه افزایش یافت در حالی که قیمت واردات 0.6 درصد در ماه افزایش یافت. این فقط بر فشاری که از داده‌های CPI دیروز مشاهده می‌شود، می‌افزاید، که تورم سوئیس هنوز تسلیم نشده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/switzerland-january-producer-and-import-prices-07-vs-07-mm-prior-20230214/