قیمت تولیدکننده و وارداتی سوئیس در ماه مارس +0.2% در مقابل -0.2% m/m قبل

با نگاهی به تفکیک، قیمت های تولیدکننده 0.3 درصد در ماه افزایش یافت در حالی که قیمت های واردات نیز 0.1 درصد در ماه افزایش یافت. تغییرات نور نشان دهنده تحولات آرام تر قیمت در سال گذشته است و فشارهای تورمی نیز در طول دوره کمی کاهش یافته است:


منبع: https://www.forexlive.com/news/switzerland-march-producer-and-import-prices-02-vs-02-mm-prior-20230414/منبع: https://www.forexlive.com/news/switzerland-march-producer-and-import-prices-02-vs-02-mm-prior-20230414/