قراردادهای آتی نفت خام: ادغام بیشتر روی کارت هامنبع: https://www.fxstreet.com/news/crude-oil-futures-further-consolidation-on-the-cards-202209190540