فینال احساسات مصرف کننده میشیگان برای دسامبر 59.7 در مقابل 59.1 مقدماتی

برآورد فدرال رزرو برای تورم در پایان سال 2023


منبع: https://www.forexlive.com/news/michigan-consumer-sentiment-final-for-december-597-versus-591-preliminary-20221223/

در مقابل، برآورد میانه از گرایش های مرکزی فدرال رزرو برای تورم یک ساله 3.1 درصد در پایان سال 2023 است.

شاخص احساسات دانشگاه میشیگان

انتظارات تورمی یک ساله به 4.4 درصد می رسد

بخوانید:  گاو نر به دنبال کاهش عرضه، چشم 1.2500