فروشندگان USDCAD قیمت را زیر قیمت اصلی 100/200 روزه در نظر می گیرند و تعصب را به سمت نزول می برند.

این ویدئو سطوحی را نشان می‌دهد که می‌تواند سوگیری نزولی را حفظ کند و به طور بالقوه منجر به شکست در خارج از محدوده معاملاتی بالا و پایین در جفت USDCAD شود.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/usdcad-sellers-take-the-price-below-key-100200-day-mas-tilting-the-bias-to-the-downside-20230603/

حرکت کلیدی از لحاظ فنی در USDCAD در هفته گذشته، بازگشت به زیر 100 و 200 روز MA بود. این موضوع از منظر فنی بیشتر به سمت نزولی این جفت متمایل شد.

نکته دیگری که در نمودار روزانه قابل توجه است، همگرایی 100/200 روزه MA است. این نشان دهنده یک بازار بلندمدت غیر روندی است که می تواند سرنخی برای شکستن خارج از محدوده … به زودی باشد. انتقال غیر روندی به روند.

بخوانید:  AMZN آشفته نیست زیرا تهدید اعتصاب نتوانست سهام را در جمعه سیاه کاهش دهد