فدرال کالینز: افزایش بیشتر نرخ بهره را مشاهده کنید

  • او شاهد افزایش بیشتر فدرال رزرو است
  • خیلی زود است که بتوان به اوج چرخه نرخ اشاره کرد
  • خطر تشدید بیش از حد نرخ ها افزایش یافته است

نظرات جمعه گذشته از کالینز:

  • اظهار نظر در مورد سطح نهایی نرخ ها زود است
  • من معتقد نیستم که برای دستیابی به ثبات قیمت به یک کاهش بزرگ نیاز نیست
  • نشانه هایی است که افزایش تورم شروع به تعدیل کرده است
  • خطرات پیاده روی بیش از حد را تشخیص می دهد


منبع: https://forexlive.com/news/feds-collins-see-further-fed-rate-hikes-20221111/