بخوانید:  EURGBP خوشه ای از مقاومت را آزمایش می کند