فدرال رزرو دالاس در فوریه میانگین شاخص قیمت PCE را کاهش داد +4.0% در مقابل +5.8% قبل

مقامات فدرال رزرو همچنان این سرعت تورم اساسی را بسیار بالا می بینند، اما ممکن است تمایل داشته باشند اثرات تاخیری سیاست پولی را رها کنند. کار خود را انجام دهند.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/dallas-fed-feb-trimmed-mean-pce-price-index-40-vs-58-prior-20230331/

  • قبلی 5.8% سالیانه بود