فدرال بومن: هیچ سیاست پولی یا اظهارنظر اقتصادی وجود ندارد

  • مانند ویلیامز، فدز بومن در مورد سیاست پولی یا شرایط اقتصادی در ایالات متحده اظهار نظر نمی کند

بومن در مورد مقررات بانکی می گوید:

  • اصلاحات هدفمند در مقررات بانکی باید در نظر گرفته شود
  • او به شدت نگران کنار گذاشتن ردیف مقررات بانکی است، تغییر جهت از خیاطی مسیر اشتباهی است.
  • تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها بر اساس اندازه و مشخصات ریسک بانک ها بسیار مهم است
  • درخواست مجدد از فدرال رزرو برای جذب شخص ثالث مستقل برای بررسی ورشکستگی بانک ها
  • از استفاده از ورشکستگی بانک ها به عنوان بهانه ای برای ایجاد تغییرات نامربوط در مقررات بانکی باید اجتناب شود


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/feds-bowman-no-monetary-policy-or-economic-comments-20230519/منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/feds-bowman-no-monetary-policy-or-economic-comments-20230519/