شمع هفتگی قرمز بزرگ در SPX و یک تاپ احتمالی AAPLمربی یک شمع بزرگ قرمز هفتگی در SPX و یک تاپ احتمالی AAPL را نشان داد. مایک بلند #CHWY، #ENPH، و کوتاه #UAL و #ETSY است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/big-red-weekly-candle-in-spx-and-a-possible-aapl-top-202305021612

بخوانید:  شرکت‌های روبل روسیه به 61 در مقابل دلار توسط رویترز