شاخص قیمت خدمات شرکتی ژاپن (سالانه) با پیش بینی ها (1.8٪) در ماه اکتبر مطابقت داردشاخص قیمت خدمات شرکتی ژاپن (سالانه) با پیش بینی ها (1.8٪) در ماه اکتبر مطابقت دارد


منبع: https://www.fxstreet.com/news/japan-corporate-service-price-index-yoy-meets-forecasts-18-in-october-202211242351