شاخص اعتماد مصرف کننده ژاپن در دسامبر 30.3 در مقابل 28.6 قبلی


  • 28.6 قبلی

این یک افزایش جزئی در مقایسه با ماه قبل است، اما احساسات کلی پس از نگرانی های اخیر در مورد تورم و رشد اقتصادی در میان خانوارهای ژاپن در سمت پایین باقی مانده است.

این مقاله توسط جاستین لو در www.forexlive.com نوشته شده است. .


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-december-consumer-confidence-index-303-vs-286-prior-20230105/