شاخص اعتماد مصرف کننده ژاپن در آوریل 35.4 در مقابل 33.9 قبلی

بهبود اندک در احساسات مصرف کننده در ژاپن تا کنون در سال جاری ادامه دارد. شایان ذکر است، انتظارات خانوارها از تورم اندکی کاهش می یابد و درصد کسانی که انتظار «بالا رفتن» قیمت ها را داشتند با 0.9 درصد کاهش در آوریل به 93.2 درصد رسید.

این مقاله توسط جاستین لو در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-april-consumer-confidence-index-354-vs-339-prior-20230501/

  • قبل از 33.9