اعداد نهایی برای روز به شرح زیر است:

  • میانگین صنعتی داو با 176.42 واحد یا 0.53 درصد افزایش به 33203.92 واحد رسید.
  • شاخص S&P با 22.43 واحد یا 0.59 درصد افزایش به 3844.81 واحد رسید.
  • شاخص NASDAQ با 21.75 واحد یا 0.21 درصد افزایش به 10497.87 واحد رسید.
  • راسل 2000 با 6.845 واحد یا 0.39 درصد افزایش به 1760.93 رسید.

در جلسه کاهش می دهد

  • میانگین صنعتی داو 213- واحد کاهش یافت
  • شاخص اس اند پی -25.37 واحد کاهش یافت
  • نزدک

محبوبترین