ستاره ها برای بازارهای نوظهور همسو می شوند – UBS

“ارزش‌گذاری‌ها بر اساس یک مبنای نسبی جذاب هستند و اصول شرکت‌ها در حال تغییر هستند.”

بازارهای نوظهور ارتباط تنگاتنگی با اقبال اقتصاد چین دارند که باید با باز شدن این کشور دوباره به سمت خود بازگردد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/stars-are-aligning-for-emerging-markets-ubs-202302101526

بازارهای نوظهور تا کنون در سال 2023 عقب مانده اند. اما اقتصاددانان UBS اکنون پس زمینه بسیار مطلوب تری را برای بازارهای نوظهور می بینند.

بازارهای نوظهور در موقعیت خوبی قرار دارند تا اولین ذینفعان سه نقطه عطف باشند


اشتراک گذاری:

تسهیل شرایط مالی و کاهش ارزش دلار آمریکا از لحاظ تاریخی با عملکرد قوی بازارهای نوظهور مرتبط بوده است.