دیدار بایدن با رهبران کنگره درباره سقف بدهی به تعویق افتاد

برای جمعه 12 مه 2023 برنامه ریزی شده بود، در عوض به هفته آینده موکول شد.

کاخ سفید می افزاید که بحث های جاری در سطح کارکنان مثبت است.

روده بر شدن از خنده.


منبع: https://www.forexlive.com/news/bidens-meeting-with-congressional-leaders-on-debt-ceiling-has-been-postponed-20230511/

صحبت این است که مذاکرات در سطح کارکنان که ادامه داشت در نقطه ای نبود که پیشرفت برای رهبران درست باشد.

از طریق بیانیه کاخ سفید

بخوانید:  تجزیه و تحلیل فنی Russell 2000 | فارکسلایو