• کل دکل ها: افزایش 3 دکل به 775
  • سکوهای نفتی: افزایش 5 دکل به 623
  • سکوهای گازی: کاهش -2 دکل تا 150