داده های تورم ژاپن امروز ICYMI – قیمت های توکیو با سریع ترین سرعت در نزدیک به 8 سال گذشته افزایش یافت.

مصرف انرژی همراه با غذای تازه افزایش کمتری داشت، در 1.4٪ سالانه. این بالاتر از ژوئیه است و 1.2٪ است.

بانک ژاپن بارها و بارها تکرار کرده است که سطوح فعلی تورم را گذرا می بیند و بنابراین نیازی به تشدید سیاست پولی فوق العاده سست خود ندارد. یکی از مقامات بانک این هفته دوباره این پیام را تکرار کرد:

رقم اصلی CPI (هسته به استثنای مواد غذایی تازه) به بیشترین سرعت خود در نزدیک به 8 سال گذشته (از اکتبر 2014) افزایش یافت.

داده ها اینجاست:

USD/JPY در طول جلسه با وجود اعداد تورم کمی بالاتر رفته است:


منبع: https://www.forexlive.com/news/japan-inflation-data-today-icymi-tokyo-prices-rose-at-the-fastest-pace-in-nearly-8-years-20220826/