• بالابازده
  • سطح WI در زمان حراج 4.106%
  • دم 0.3 امتیاز پایه
  • پیشنهاد
  • مستقیم (معیار تقاضای داخلی) 19.03 درصد در مقابل میانگین شش ماهه 17.5 درصد
  • غیرمستقیم (معیار تقاضای بین المللی) 69.95% در مقابل میانگین شش ماهه 65.9%
  • فروشندگان (آنها بقیه را می گیرند) 11.02% در مقابل میانگین شش ماهه 16.6%

نکات برجسته و کم اهمیت:

بنابراین اگرچه حراج خیره کننده نبود، اما همچنان با تقاضای سرمایه گذاران ثابت تا بالاتر از متوسط ​​در بازده فعلی بالاتر مطابقت داشت.